සිංහල |  தமிழ் |  English

chemistrychemistry

TOP AD


A/L Biology Local syllabus

Tharaka Liyanaarachchi (Female) - BSc in Biology, University of Colombo


(Online and Physical classes are conducted)
A/L Biology Local syllabus
Lady teacher for A/L Biology

Dhananjani Jayarathna (Female) - BSc graduated tutor


(Online and Physical classes are conducted)
Lady teacher for A/L Biology

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry