සිංහල |  தமிழ் |  English

6-11 Science - Sinhala medium

Yashitha Pushpakumara (Male) - Undergraduate, BSc. Biomedical Science, Diploma in ICT


(Physical classes are conducted)
6-11 Science - Sinhala medium

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry