සිංහල |  தமிழ் |  English

6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ - තනි/ කුඩා කණ්ඩායම් පංති (Home Visits / at Our Institute)

Dhanushka Medawatta (Male) - BSc. University of Sri Jayawardanapura, CA (Finalist), CBA - CASL, MAAT - Sri Lanka


(Physical classes are conducted)
6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ - තනි/ කුඩා කණ්ඩායම් පංති (Home Visits / at Our Institute)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry