සිංහල |  தமிழ் |  English

ictict
2024 / 2025 AL ගිණුම්කරණය (Theory, Revision & Papers) තනි / කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (Home Visits)

Dhanushka Medawatta (Male) - Bsc. Business Administration [J'pura], Finalist in Chartered Accountancy, Member of AAT Sri Lanka


(Physical classes are conducted)
2024 / 2025 AL ගිණුම්කරණය (Theory, Revision & Papers) තනි / කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (Home Visits)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry