සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

Maths - English Medium Classes Grade 1 to Grade 11 - Local / Cambridge / Edexcel (Physical / Online)

Contact details
Tutor :
Nethmini Bandara (Female)
  •  Ordinary Level
  •  Advanced Level
  •  Diploma
  •  Undergraduate
  •  Teaching Experience : Over 3 years
Phone :
0​7​7​ ​5​6​0​ ​8​5​3​4
WhatsApp :
E-mail :
QR Code :
QRCode Maths - English Medium Classes Grade 1 to Grade 11 - Local / Cambridge / Edexcel (Physical / Online) en
Reviews / Testimonials :
About the tutor
Hello,

Do you want your children to be able to learn from the comfort of their own home?

If the answer is yes! you have come to the correct location.

My name is Nethmini, and I am a Sri Lankan online Math tutor or teacher. As a Information Technology undergraduate and holder in Advance Diploma in Computer Science, I have a solid math background and have taught online and at home for the past one year.

Interactive sessions and simple on-screen problem-solving approaches are at the heart of my teaching philosophy.

I am available for both group and one-on-one sessions.

Primary Math Subjects

Counting, Addition, Subtraction, Multiplication, Division, LCM, HCF, Number line, Numbers classification, Time tables, Fractions, Decimals, Simplifying expressions and equations, etc.

We can conduct a 30-minute demo session with the child before hiring to check if he is comfortable with my teaching method.

Language:- English

Feel free to contact me anytime for a demo session.

Regards,
Nethmini

ආයුබෝවන්,

ඔබේ දරුවන්ට ඔවුන්ගේම නිවසේ සිටම ඉගෙන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද?

පිළිතුර ඔව් නම්! ඔබ නිවැරදි ස්ථානයට පැමිණ ඇත.

මගේ නම නෙත්මිණි, මම ශ්‍රී ලාංකික ඔන්ලයින් ගණිත උපදේශකයෙක් හෝ ගුරුවරියක්. පරිගණක විද්‍යා උපාධි අපේක්ෂකයෙකු ලෙස, මට ශක්තිමත් ගණිත පසුබිමක් ඇති අතර පසුගිය වසරක කාලය තුළ මාර්ගගතව සහ නිවසේදී උගන්වා ඇත.

අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසි සහ සරල තිරයේ ගැටලු විසඳීමේ ප්‍රවේශයන් මගේ ඉගැන්වීමේ දර්ශනයේ හදවතයි.

මම කණ්ඩායම් සහ එකින් එක සැසි දෙකම සඳහා ලබා ගත හැකිය.

ප්‍රාථමික ගණිත විෂයයන්

ගණන් කිරීම, එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම, LCM, HCF, සංඛ්‍යා රේඛාව, සංඛ්‍යා වර්ගීකරණය, කාල වගු, භාග, දශම, ප්‍රකාශන සහ සමීකරණ සරල කිරීම යනාදිය.

මගේ ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය සමඟ ඔහු සැපපහසුදැයි පරීක්ෂා කිරීමට බඳවා ගැනීමට පෙර අපට දරුවා සමඟ මිනිත්තු 30ක ආදර්ශන සැසියක් පැවැත්විය හැකිය.

භාෂාව:- ඉංග්රීසි

ආදර්ශන සැසියක් සඳහා ඕනෑම වේලාවක මා සම්බන්ධ කර ගැනීමට නිදහස් වන්න.

සුභ පැතුම්,
නෙත්මිණි
Subjects and Courses
Physical Classes
Grade 1 to Grade 5 - Sunday 2pm to 4pm
Grade 8 Cambridge - Sunday 4:30pm to 6:30pm
Grade 9 Local syllabus - Friday 7pm to 9pm

Online Classes - Local Syllabus
Grade 6 - Thursday - 5:00pm to 6:30pm
Grade 7 - Tuesday - 6:00pm to 8:00pm
Grade 8 - Thursday - 7:00pm to 9:00pm
Grade 9 - Saturday - 8:00pm to 10:30pm
Grade 10 - Monday - 6:00pm to 8:00 pm
Grade 11 - Wednesday - 7:00pm to 9:30pm

Online Paper Class
Grade 09 - Sunday - 7:30pm to 9:00pm
Grade 10 -Saturday - 6:30pm to 8:00pm
Grade 11 - Monday - 8:30pm to 10:30pm
Venue / Location

Classes are conducted at following location(s)

Colombo District, Sri Lanka


Teacher would visit students' homes in following locations

Colombo District, Sri Lanka


Online Classes
Classes are conducted online (Or educational material available online). You can join the class (or read educational material) from anywhere in the world.
Offered Classes
  • Private (Individual) classes
  • Small group classes (Less than 10 people)
  • Medium group classes (10 - 20 people)
Classes are conducted in following languages
  • English
Reviews / Testimonials
Be the first to write a Review / Testimonial about Nethmini Bandara

View Other Advertisements

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry