සිංහල |  தமிழ் |  English

Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
A/L Biosystems Technology and Agri Science

Sameera Wijekuruppu (Male) - BSc (Hons) Sp. (Agri tech. & Mgt.) - University of Peradeniya


(Online and Physical classes are conducted)
A/L Biosystems Technology and Agri Science

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry