සිංහල |  தமிழ் |  English

chemistrychemistry
2024/25 AGRI & BST

Menaka Weerasuriya (Male) - BSc. Agri (Sp) | Specialized in crop science | Faculty of Agriculture | University of Ruhuna


(Online and Physical classes are conducted)
2024/25 AGRI & BST

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry