6-11 வகுப்புகளுக்கு அறிவியல் எளிதானது - 20 வருட அனுபவத்துடன் இளங்கலை அறிவியல் பட்டதாரியிலிருந்து

Dhammika Herath (பெண்) - Bachelor of Science [University of Peradeniya], 20 Years of Experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
6-11 வகுப்புகளுக்கு அறிவியல் எளிதானது - 20 வருட அனுபவத்துடன் இளங்கலை அறிவியல் பட்டதாரியிலிருந்து
புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் சுகாதார ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

K. G. Gamage (பெண்) - Paper marking examiner, Experienced National School Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் சுகாதார ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 9 10 11

Venura Jayasundara (ஆண்) - Mecon - University of Colombo, School teacher from Nugegoda


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 9 10 11
சா/த ஆன்லைன் உடல்நலம் மற்றும் உடற்கல்வி

Dr. Rajitha Karunarathna (பெண்) - BAMS (Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery), University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த ஆன்லைன் உடல்நலம் மற்றும் உடற்கல்வி
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Irosha Liyanage (பெண்) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை ஒன்லைன் தரம் 10 ( GCSE சா/த )

Khadija Ariff (பெண்) - I believe that I've been a great assist with upgrading their grade mark on their expected subjects


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை ஒன்லைன் தரம் 10 ( GCSE சா/த )
கேம்பிரிட்ஜ் IGCSE | பௌதீகவியல் | இரசாயனவியல்

Anas Mohideen (ஆண்) - BSc. Education, National Trade Qualified MLT, Diplomat in Medical Laboratory Science, Diplomat in Counseling


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கேம்பிரிட்ஜ் IGCSE | பௌதீகவியல் | இரசாயனவியல்
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை தரம் 01 - தரம் 11

Afra (பெண்) - Very organized and punctual. Helping slow-pace learners by paying special attention


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை தரம் 01 - தரம் 11
தமிழ் / ஆங்கிலம் / சுகாதார விஞ்ஞானம் (உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பள்ளி பாடத்திட்டம்)

Anusha Subramaniam (பெண்) - Over 5 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உடல்நலம் மற்றும் உடற்கல்வி - ஆன்லைன் வகுப்புகள்

Miss Navoda (பெண்) - National School Teacher, B.A. University of Kelaniya, National Diploma in Teaching


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உடல்நலம் மற்றும் உடற்கல்வி - ஆன்லைன் வகுப்புகள்
ஆங்கிலம், உடல்நலம் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள்

Kasun Indika (ஆண்) - Diploma in English, Diploma in NCOE, 7 years Teaching Experience


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், உடல்நலம் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - நில்மினி ஜெயசிங்க

Kanchana Jayasinghe (பெண்) - Geography, Civics, History, Health Science, Buddhism


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - நில்மினி ஜெயசிங்க
உடல்நலம் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் தரம் 6 - 11 - ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Conducted by a qualified teacher - BSc. (Special) Sports Sciences and Management (Class Holder) in Sabaragamuwa University, A teacher attached to a leading government school in Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உடல்நலம் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் தரம் 6 - 11 - ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
MANS College - மன்னார்

Mrs. M.N. Banu (பெண்) - Over 20 years Experience, HND holder, Reading for B.ED in English language teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சுகாதார விஞ்ஞானம் - தரம் 6-11 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Nadee Tharangani (பெண்) - A School Teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சுகாதார விஞ்ஞானம் - தரம் 6-11 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry