விஞ்ஞானம் - தனியார் or குழு வகுப்புக்களை

Nayanajith Rathnayaka (ஆண்) - Undergraduate - BSc. University of Kelaniya (Biological Science)

விஞ்ஞானம் - தனியார் or குழு வகுப்புக்களை
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 - விஞ்ஞானம்

Kalindu Pansilu Habarakadaārachchi (ஆண்) - Undergraduate, University of Colombo

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 - விஞ்ஞானம்
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to 11

Ruwan Rajapaksha (ஆண்) - Undergraduate - BSc Agricultural Technology and Management (UOP)

விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to 11