ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Irosha Liyanage (பெண்) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
விவசாய அறிவியலுக்கான ஆன்லைன் வகுப்புகள்

Wathsala Senanayake (பெண்) - Dip.in agriculture & Undergraduate in Agriculture university of Rajarata


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry