සිංහල |  தமிழ் |  English
ஆன்லைன் மற்றும் வீட்டு அடிப்படையிலான வகுப்புகள்

Dewmini Dissanayake (பெண்) - An undergraduate student at SLIIT, Diploma in English Language and literature at Aquinas College of Higher studies


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் மற்றும் வீட்டு அடிப்படையிலான வகுப்புகள்
தரம் 6 - சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Geography, English, Civic Education, Health Education - Individual or small group classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Irosha Liyanage (பெண்) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
தரம் 6-11 விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை மற்றும் உ/த உயிரியல் வகுப்புக்களை

Erandi Jayawardana (பெண்) - Bachelor of Science (University of Colombo), Master of Environmental Science (University of Peradeniya)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6-11 விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை மற்றும் உ/த உயிரியல் வகுப்புக்களை
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், ERA, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன், சுகாதார விஞ்ஞானம் மற்றும் எலெக்டியுஷன்

Kumari Seneviratne (பெண்) - Diploma in English, Diploma in Early Childhood Education, 20 years experience in international schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், ERA, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன், சுகாதார விஞ்ஞானம் மற்றும் எலெக்டியுஷன்
கேம்பிரிட்ஜ் IGCSE | பௌதீகவியல் | இரசாயனவியல்

Anas Mohideen (ஆண்) - BSc. Education, National Trade Qualified MLT, Diplomat in Medical Laboratory Science, Diplomat in Counseling


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கேம்பிரிட்ஜ் IGCSE | பௌதீகவியல் | இரசாயனவியல்
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Classes facilitated by a qualified teacher from a many International Schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - நில்மினி ஜெயசிங்க

Kanchana Jayasinghe (பெண்) - Geography, Civics, History, Health Science, Buddhism


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - நில்மினி ஜெயசிங்க
வகுப்புக்களை - தரம் 3 - 8 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Online lessons conducted by an experienced teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வகுப்புக்களை - தரம் 3 - 8 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
சுகாதார விஞ்ஞானம் - தரம் 6-11 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Nadee Tharangani (பெண்) - A School Teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சுகாதார விஞ்ஞானம் - தரம் 6-11 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 6 - 8

Sewmini Wijekoon (பெண்) - Working in an International School, Following a diploma in Preschool Education


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 6 - 8
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் புவியியல் மற்றும் சுகாதார தரம் 6-11 (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்)

Priyani Maldeniya (பெண்) - BSc & PGDe (University of Peradeniya), Dip in Education, English Medium Paper Marking Experience, Over 20 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் புவியியல் மற்றும் சுகாதார தரம் 6-11 (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்)
6-11 வகுப்புகளுக்கு அறிவியல் எளிதானது - 20 வருட அனுபவத்துடன் இளங்கலை அறிவியல் பட்டதாரியிலிருந்து

Dhammika Herath (பெண்) - Bachelor of Science [University of Peradeniya], 20 Years of Experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
6-11 வகுப்புகளுக்கு அறிவியல் எளிதானது - 20 வருட அனுபவத்துடன் இளங்கலை அறிவியல் பட்டதாரியிலிருந்து
ஆங்கில வகுப்புகள் மற்றும் பிற பாடங்கள்

Arishma Shankar (பெண்) - With a strong educational background, a passion for fostering student growth


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கில வகுப்புகள் மற்றும் பிற பாடங்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry