தகவல் தொடர்பாடல் குழு வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 9

D.A.D.Sashini Umayangana Dalugama (பெண்) - HNDIT undergraduate, NVQ level 3 and 4 (Information Technology).
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, தளுகம

மாணவர்களுக்கான கணினி படிப்புகள் - உள்ளூர், Edexcel, Cambridge சா/த வகுப்புக்களை

Sanvida Educational Institute provides best quality Computer education to all students for a very reasonable fee.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

கணினி பயிற்சி | MS Office வகுப்புக்களை - Home Visit

B.M. Noyel Susantha (ஆண்) - More than 15 Years Experience.
இடங்கள்: இங்கிரியை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கெஸ்பேவ, கொழும்பு, பண்டாரகமை, ஹொரன

தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

குழந்தைகளுக்கான ஐடி வகுப்புகள்

Tharanga Premaratne (ஆண்) - Certified Microsoft Technology Specialist, Over 14 years in the IT sector.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல

ஆங்கிலம் classes, யோகா classes, Super Power Memory for Kids, ஆங்கிலம் for Students, School Leavers and Professionals

ஆசிரியர்: Mr. N.Chrishanth (ஆண்‍) - National Diploma in English and Computer Science, BA in Social Sciences, HND in English [SLIATE], MA Linguistics

Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா

ICT தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Thushari (பெண்) - Graduate in Business IT, Masters in Business Administration.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொஹுவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

ICT தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை
Learn ICT at CIT institute

CIT Institute (Institute of Computing and Information Technology) is a most trusted, helpful and best quality ICT training institute in Sri Lanka. TA

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் Classes Group and Individual

ஆசிரியர்: Mubarak Musa - Masters qualified more than 9 years experience lecturer.
இடங்கள் மடலே, கண்டி, இலங்கை சனநாயக

ICT Teacher for grade 4 to A/L, கணிதம் Local and cambridge grade 4 to OL

Mrs. Rizwan (பெண்) - BIT [University of Colombo], Over 8 years experience.
இடங்கள்: மாகொல, வாட்டல, கிரிபத்கொட

ICT Teacher

ஆசிரியர்: Anil Upendra (ஆண்‍) - BSc IT, MA(Edu), SLTS.
Visits: கம்பஹ, கனேமுல்லை, கடவத்த, கிரிபத்கொட

கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் Classes

Dinesh Kotalawala (ஆண்) - Graduated from reputed universities with teaching experience over 10 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, கம்பஹ

Computer group and Individual Classes - home visited

ஆசிரியர்: Chamila Peiris (ஆண்‍) - 8 years of teaching experience, Degree, Diploma and courses.
இடங்கள்: ஹொரன, பாணந்துறை, கோனபொல, களுத்துறை, மஹரகம