සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


பெரியவர்கள் ஸ்போகன் இங்கிலீஷ் வகுப்புகள்

S. Mallawaarachchi (பெண்) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பெரியவர்கள் ஸ்போகன் இங்கிலீஷ் வகுப்புகள்

TOP AD


ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nehara (பெண்) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை
ஆங்கில மொழி டியூஷன்

Dihana Nizamdeen (பெண்) - Completed Early Childhood Education & Specified Diploma in Early Childhood Education, Diploma in I. Technology


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கில மொழி டியூஷன்
ஆங்கிலம் தரம் 6 - சா/த

A. Janapriya (ஆண்) - Speaking Course, Listening Course, Writing Course, Pronunciation, Vocabulary


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் தரம் 6 - சா/த
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை (மொழி மற்றும் பேச்சுத்திறன்)

Waruna Perera (பெண்) - B.A in English and Linguistics (hons) undergraduate at Cinec Campus, Malabe


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை (மொழி மற்றும் பேச்சுத்திறன்)
IELTS, UKVT, TOEFL, SAT GRE, GMAT, FCE, PTE வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Staffordshire. Over 30 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IELTS, UKVT, TOEFL, SAT GRE, GMAT, FCE, PTE வகுப்புக்களை
BrightPath - ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

நிறுவனம்: BrightPath - Spoken English classes with Grammar for professionals are conducted by a qualified & experienced instructor of English


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
BrightPath - ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், இலக்கணம்

Iresha Wijesinghe (பெண்) - Undergraduate [Sri Jayewardenepura university], TKT Qualified, Speech & Drama Dip. in Trinity, LCM. AIEMS, Dip in Polytechnic


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், இலக்கணம்
ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் - கண்டி

English spoken / ​IELTS make it clear English language fluently


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் - கண்டி
IELTS, ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ், இலக்கண வகுப்புகள்

A lady teacher visits Colombo and suburbs to conducts classes. Classes can be conducted in English, Sinhala or Tamil medium.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IELTS, ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ், இலக்கண வகுப்புகள்
ஆங்கில வசனம் - கதைத்தல், கேட்பது, வணிகம், வார்த்தை தொடர்

Miyushika Sathsarani (பெண்) - BA (Hons) TESL [University of Kelaniya]


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கில வசனம் - கதைத்தல், கேட்பது, வணிகம், வார்த்தை தொடர்
6 வாரங்களில் நம்பிக்கையுடன் ஆங்கிலம் பேசுங்கள்!

நிறுவனம்: Just English - An online program to help you speak English confidently in 6 weeks


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
6 வாரங்களில் நம்பிக்கையுடன் ஆங்கிலம் பேசுங்கள்!
Spirit of Wisdom - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Spirit of Wisdom - We take great pride in offering exceptional quality teaching and education through innovative teaching methods and engaging activities


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Spirit of Wisdom - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் தரம் 5 - உ/த (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge)

Angela Perera (பெண்) - BA in Arts (University of Peradeniya), Diploma in Education, 35+ years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் தரம் 5 - உ/த (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge)
AUM ஆங்கில அகாடமி

நிறுவனம்: AUM English Academy - English Language Classes, English Literature Classes, Spoken English for Adults, Spoken English for Kids, Elocution, IELTS


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
AUM ஆங்கில அகாடமி
ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் - தரம் 1, 2, 3, 4

Senara Bulathsinhala (பெண்) - BA in English (Undergraduate), Diploma in English and Literature


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் - தரம் 1, 2, 3, 4
ஆங்கில வகுப்புகள் - ஆன்லைனில் மற்றும் வீட்டில்

Trilishiya L. Amarasena (பெண்) - BA (English), Diploma in Teaching English


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கில வகுப்புகள் - ஆன்லைனில் மற்றும் வீட்டில்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry