3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

மொழி வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மொழி வகுப்புக்களை
IAPS வளாகம்

நிறுவனம்: IAPS Campus - IAPS Campus has been the leading and successful campus since 2015


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IAPS வளாகம்
ஆன்லைன் டச்சு மொழி வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Colombo Language Tutors - 3 Month Basic Course, Master Essential Grammar, Build Up Your Vocabulary, Speaking & Listening With Audio Recordings


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் டச்சு மொழி வகுப்புகள்

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry