தனியார் ஆசிரியர்

Summra (பெண்) - Successfully completed O levels and A levels

Tuition for individuals and small groups - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஆசிரியர்: Thiviya Loges (ஆண்‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
இடங்கள் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel

Sha (பெண்) - A university lecturer with 10 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel