கணக்கியல் AL, OL, AAT, CIMA, ACCA, CA

Tissa (ஆண்) - Chartered Accountant.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, ஹோமாகம

Corporate leader a visiting lecture ஐந்து business studies Pearson exams Edexcel, Cambridge AS/AL

Niroshan Kurera (ஆண்) - Academic MBA (Finance and International Business) ICFAI University - University of Chartered Financial Analysis, Dehradun, India)இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கொழும்ப

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

வகுப்புக்களை - கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் other related subjects

Suresh Kumar (ஆண்) - AAT (UK), ABE (UK), AIPFM (UK), ICIA (Canada), ACCA (UK) , Over 16 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கிளிநொச்சி, யாழ்ப்பாணம்

வகுப்புக்களை - கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் other related subjects
CIMA supporting classes - கொழும்பு, காலி, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

CIMA Supporting Classes - Individual or Group by qualified tutors.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு

CIMA supporting classes - கொழும்பு, காலி, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
Business Statistics for A/L s and Undergraduates

ஆசிரியர்: Jude Rohana Silva (ஆண்‍) - Business Statistics Special Degree, over 14 years experience.
Visits: கம்பஹ, ,கொழும்பு

CIMA ACCA - கொழும்பு

நிறுவனம்: AMB - We handle all clients, whether individuals or group to prepare for professional and university/ college level.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 02

CIMA ACCA - கொழும்பு
Financial & Management Accounting classes for Chartered, CIMA, ACCA, Private uni

Hashan Waduge (ஆண்) - BSc Accounting (Special) degree holder in University of Sri Jayawardanepure.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, மஹரகம

Financial & Management Accounting classes for Chartered, CIMA, ACCA, Private uni
கணக்கியல் - உ/த (உள்ளூர் / லண்டன்), CIMA, ACCA, Chartered

Nipuna (ஆண்) - Bsc. Special First Class [University of Sri Jayewardenapura], Chartered Accountancy - Finalist, CFA - Finalist.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

Focus Study - Mount Lavinia, Colombo 03,04,06

ஆசிரியர்: Rangana Rajakaruna (ஆண்‍) - CIMA, AAT, BSc Business Admin(reading).
Courses: CIMA, AAT, CMA, London O/L, A/L (Business Studies, Economics, Commerce)

London O/L and A/L வணிக stream subjects

Madhuka Karunadharma (ஆண்) - BSc. Business Administration Special, Qualified CIMA - UK [Associate Member], MBA - Finance [University of Colombo].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

CIMA ஒன்லைன் இல் வகுப்புக்கள்

Premakumar (ஆண்) - Fellow Member of the Chartered Institute of Management Accountants [FCMA].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்