தர்க்கம் English Medium Classes and Sinhala Medium classes

Maneesha (பெண்) - BA, sp(Hons), M Phil in Philosophy.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, பிலியந்தலை, மஹரகம