கணக்கியல் பொருளியல் வணிக வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Daya Bogala (ஆண்) - International school teacher & Accountant (University of Sri Jayawardanapura).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை, ஹம்பண்டோட

கணக்கியல் பொருளியல் வணிக வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Moomin Razik (ஆண்) - An ex-private school teacher with over a decade of tutoring and teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 09, கொழும்பு 10

வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்
சா/த and உ/த London Business stream by tutor from the UK

ஆசிரியர்: Mr. Fernando (ஆண்‍) - BA (Hons) Business Management (UK) University of Sunderland, MBA (UK) Roehampton.
Visits: ,கொழும்பு

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

London / Local ALevel - Business, Econ, Accounting by a Tutor Who Produced the Worlds Best Students

ஆசிரியர்: Mohamed (ஆண்‍) - PhD in Economics, Over 14 years of experience. இடங்கள் Kirulapone ,கொழும்பு 5, இலங்கை சனநாயக