வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Moomin Razik (ஆண்) - An ex-private school teacher with over a decade of tutoring and teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 09, கொழும்பு 10

வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்
சா/த and உ/த London Business stream by tutor from the UK

ஆசிரியர்: Mr. Fernando (ஆண்‍) - BA (Hons) Business Management (UK) University of Sunderland, MBA (UK) Roehampton.
Visits: ,கொழும்பு

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

London / Local ALevel - Business, Econ, Accounting by a Tutor Who Produced the Worlds Best Students

ஆசிரியர்: Mohamed (ஆண்‍) - PhD in Economics, Over 14 years of experience. இடங்கள் Kirulapone ,கொழும்பு 5, இலங்கை சனநாயக

Focus Study - Mount Lavinia, Colombo 03,04,06

ஆசிரியர்: Rangana Rajakaruna (ஆண்‍) - CIMA, AAT, BSc Business Admin(reading).
Courses: CIMA, AAT, CMA, London O/L, A/L (Business Studies, Economics, Commerce)

வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, கணிதம், ஆங்கிலம் Tuition

Saravana Kumar (ஆண்) - Part time Teacher, Working for DMS Electronics - D.I.L - BBA (business Administration).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 05

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்