உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல் (S.F.T.)

New Physics World - The station that made many achievements.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, புதுக்குடியிரிப்பு


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry