2

வகை ஒன்றினைத் தெரிவு செய்க

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

பாடசாலை பாடத்திட்டம் - பாலர் வகுப்பு
மொழிகள்
தகவல் தொடர்பாடல்
வர்த்தகம்
கலை மற்றும் வடிவமைப்பு