සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


கணக்கியல் (உள்ளூர், எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்)

Sathini Pathirana (பெண்) - Graduated from the University of Colombo in 2014, Specialized in international business (Bachelor of business administration)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல் (உள்ளூர், எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்)
வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் பயிற்சி

Dushan Rathnaweera (ஆண்) - B Com (Sp) USJP, ICASL - Business Level


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் பயிற்சி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry