සිංහල |  தமிழ் |  English
விவசாய உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தில் உயர் தேசிய டிப்ளோமா

நிறுவனம்: School of Agriculture - NVQ 6, English medium


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விவசாய உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தில் உயர் தேசிய டிப்ளோமா
விவசாய உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தில் தேசிய டிப்ளமோ

நிறுவனம்: School of Agriculture - The School of Agriculture are supervised and monitored by Education unit of the Department of Agriculture


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விவசாய உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தில் தேசிய டிப்ளமோ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry