கணிதம் பயிற்சி - தரம் 6 - சா/த

Prathibha Kandawala (பெண்) - A degree holder.
இடங்கள்: அலுவிஹார், ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நாலந்த, நாவுல, பலபத்வெல, மடலே

கணிதம் பயிற்சி - தரம் 6 - சா/த