இரசாயனவியல் for A/L, கணிதம் and விஞ்ஞானம் for grade 6,7,8,9,10 and O/L

Smpath Jayamuni (ஆண்)- 10 years of experience in teaching for A/L and O/L students, B,SC / PGDE / M.ED / LLB.
இடங்கள்: இப்பாகமுவ, உயந்தன, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, குருணாகல், கொகரல்ல, தொடங்கஸ்லண்ட