உ/த, சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் in Sinhala medium

අතුල බණ්ඩාර (ஆண்)- BSc [ICT] Special degree holder, Over 3 years teaching experience.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பளை, கினிகத்தேனை, நாவலபிட்டி

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்