உ/த, சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் in சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Athula Bandara (ஆண்) - BSc BIT (Special) RUSL.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பளை, நாவலபிட்டி

உ/த, சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் in சிங்களத்தில் மொழிமூலம்