கணக்கியல் பயிற்சி - சா/த மற்றும் உ/த (Edexcel மற்றும் Cambridge)

Dinu (பெண்) - Over 10 years experience, Completed Masters degree, BBA [Accounting special], CIMA.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் லண்டன் மற்றும் உள்ளூர் மாணவர்கள் ஐந்து

Randika Priyangani (பெண்) - Currently working for an international school.
இடங்கள்: களுத்துறை, பாணந்துறை

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

கணக்கியல் / வர்த்தகக் கல்வி / பொருளியல் / ஆங்கிலம்

Haritha Prasan Amarasinghe (ஆண்) - Degree in business management (accounting special) and post graduate diploma in marketing (CIM-UK).
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொஹுவல, நுகேகொடை

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Kumara Wanniarachchi (ஆண்) - FMMAT, ICASL Finalist.
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ, ஹொரன

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்