கணக்கியல் பயிற்சி - சா/த மற்றும் உ/த (Edexcel மற்றும் Cambridge)

Dinu (பெண்) - Over 10 years experience, Completed Masters degree, BBA [Accounting special], CIMA.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

கணக்கியல் வகுப்புக்களை - Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த

Saman Malagala (ஆண்) - An experienced teacher with over 15 years of experience. Currently teaching in a prestigious international school in Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, நுகேகொ

கணக்கியல் வகுப்புக்களை - Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த
கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல் வகுப்புக்களை

Academically and Professionally qualified teacher.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மஹரகம, வாட்டல

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs