பிரஞ்சு மொழி / ஆங்கிலம் மொழி / GIT பயிற்சி

Miss. C. Liyanawatte (பெண்) - DELF qualified, working at an international school as a French language teacher.
இடங்கள்: பாணந்துறை

பிரஞ்சு மொழி / ஆங்கிலம் மொழி / GIT பயிற்சி
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 6 to 9 பள்ளி பாடத்திட்டம் உள்ளூர்

Maduranga Liyana Arachchi (ஆண்) - BIT {University of Colombo], Diploma in IT.
இடங்கள்: கலவான, களுத்துறை, பாணந்துறை, மதுகமை, மொரட்டுவ, ரவதவட்டே, வாத்துவை, ஹொரன

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 - சா/த தனியார் , குழு வகுப்புக்களை - பாணந்துறை

Miss Fernando (பெண்) - BSc specialized in information technology, Working as a visiting teacher. Over 3 years teaching experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை தரம் 6-11

Ayesha Perera (பெண்) - Graduate teacher.
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

Computer group and Individual Classes - home visited

ஆசிரியர்: Chamila Peiris (ஆண்‍) - 8 years of teaching experience, Degree, Diploma and courses.
இடங்கள்: ஹொரன, பாணந்துறை, கோனபொல, களுத்துறை, மஹரகம

ICT Classes for London and National syllabi

National Syllabus GIT and ICT, London O/L and A/L Computing, ICT classes for grade 6 to 9 TA

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்