தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | தனியார் வகுப்புக்களை | குழு வகுப்புக்களை | தரம் 6-11

Chathuranga (ஆண்) - Dip.in ICT, B.Tech in Multimedia & Web Technology, TVEC Registered Lecturer (NVQ).
இடங்கள்: கல்கிசை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கோதடுவ, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தனியார் குழு வகுப்புக்களை தரம் 6- OL மற்றும் AL

Chathuranga Edirisinghe (ஆண்) - A professionally qualified and experienced University Teacher, Senior Software Engineer.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை

பிரஞ்சு மொழி / ஆங்கிலம் மொழி / GIT பயிற்சி

Miss. C. Liyanawatte (பெண்) - DELF qualified, working at an international school as a French language teacher.
இடங்கள்: பாணந்துறை

பிரஞ்சு மொழி / ஆங்கிலம் மொழி / GIT பயிற்சி
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 6 to 9 பள்ளி பாடத்திட்டம் உள்ளூர்

Maduranga Liyana Arachchi (ஆண்) - BIT {University of Colombo], Diploma in IT.
இடங்கள்: கலவான, களுத்துறை, பாணந்துறை, மதுகமை, மொரட்டுவ, ரவதவட்டே, வாத்துவை, ஹொரன

Computer group and Individual Classes - home visited

ஆசிரியர்: Chamila Peiris (ஆண்‍) - 8 years of teaching experience, Degree, Diploma and courses.
இடங்கள்: ஹொரன, பாணந்துறை, கோனபொல, களுத்துறை, மஹரகம

ICT Classes for London and National syllabi

National Syllabus GIT and ICT, London O/L and A/L Computing, ICT classes for grade 6 to 9 TA