ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
Teacher of General subjects [English Mediam]

A qualified tutor (Diploma in Primary Education, Diploma in English) conducts lessons in Nagoda, களுத்துறை South

English For All

நிறுவனம்: St. Michaels Academy - Tutor with World Wide Recognized Qualifications in Spoken/Written English conducts lessons in தேஹிவல, ,கொழும்பு

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்