கணக்கியல் பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வணிக

Illangarathna Wanninayake (ஆண்) - Bsc Mgt Sp (USJP), ACMA, HNDA, Bcom.sp, MBA.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் லண்டன் மற்றும் உள்ளூர் மாணவர்கள் ஐந்து

Randika Priyangani (பெண்) - Currently working for an international school.
இடங்கள்: களுத்துறை, பாணந்துறை

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

Business Studies (Local Syllabus) English Medium - GCE A/L and O/L

ஆசிரியர்: Ganganath (ஆண்‍) - BSc. Business Administration (Special), Over 5 years experience.
Visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக