உ/த E-Tech - பொறியியல் தொழில்நுட்பம்

Bimal T Dhanushan (ஆண்) - BET (Hons) SP in Robotics and Automation - University of Kelaniya


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த E-Tech - பொறியியல் தொழில்நுட்பம்

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry