2

வகை ஒன்றினைத் தெரிவு செய்க

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

வர்த்தகம்

 ICT for O/L and A/L