Physics Maths
உ/த கணக்கியல் - தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Muditha Weerappuli (ஆண்) - BBA (Special) University Of Colombo, AAT Passed Finalist, Part Qualified In CIM (UK).
இடங்கள்: அட்டனகள்ள, கடவத்த, கடுவெல, கனேமுல்லை, களனி, கிரிபத்கொட, கிரில்லவல, பியகம

உ/த கணக்கியல் - தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்