பயிற்சி வகுப்புக்களை - வரலாறு, நடனம், சிங்களத்தில்

Lisath Chathmin (பெண்) - National college of education / Art degree university of Kelaniya.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, மிரிஸ்வத்தை, யக்கலை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்