புள்ளியியல் Classes - Local and London

Maldini (பெண்) - BSc [Special degree] in Statistics - University Of Colombo, Former Assistant Lecturer.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, கொழும்பு, மாகொல

Business Statistics for A/L s and Undergraduates

ஆசிரியர்: Jude Rohana Silva (ஆண்‍) - Business Statistics Special Degree, over 14 years experience.
Visits: கம்பஹ, ,கொழும்பு