සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nehara (பெண்) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

TOP AD


விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]
உடல் மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் - சா/த கணிதம்

Sumedha Jayawardhane (ஆண்) - දිවයිනේ ප්‍රබලතම ගණිත පන්තිය


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உடல் மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் - சா/த கணிதம்
தரம் 6-11 கணிதம்

Harshana Lakchan Perera (ஆண்) - Diploma in Advanced Mathematics and Statistics in Open University, Diploma in Math. Pro. and Math. Logic Level IV


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6-11 கணிதம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry