திறன் மேம்பாடு - LKG / UKG / தரம் 1-4

Dhilmi Kavindya (பெண்) - Bachelors in early childhood education, Higher diploma in Primary teaching, Diploma in AMI (Maria Montessori Method)


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
திறன் மேம்பாடு - LKG / UKG / தரம் 1-4

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry