சா/த பௌதீகவியல் மற்றும் கணிதம் Cambridge / Edexcel / ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Pasan Samarakkody (ஆண்) - Bachelor of Electrical and Information Engineering (Reading - Final Year).
இடங்கள்: கராபிட்டிய, கலெகன, காலி, வக்வெல்ல

சா/த பௌதீகவியல் மற்றும் கணிதம் Cambridge / Edexcel / ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை