සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Lideke Wery கல்வி நிறுவனம்

The Lideke Wery Educational Institute is a school for English and computer education located in இந்துருவ, இலங்கை சனநாயக.


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Lideke Wery கல்வி நிறுவனம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry