தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த, உ/த

Lahiru (ஆண்) - MSc in Information Management, BSc special hons in Information Technology.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடுவெல, கம்பஹ, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, பிட்டுகள, மஹரகம, மாலபே, முதுன்கொட,

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த, உ/த
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த மற்றும் GIT

Isuru Kariyawasam (ஆண்) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, பிலியந்தலை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த மற்றும் GIT
IT (கம்ப்யூட்டிங்) வகுப்புக்களை

Surein Shamal (ஆண்) - CISCO 2 years of teaching experience, 2 years of basic ICT at NYSC (LAVTC, Rathmalana) systems administrator.
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் உ/த, சா/த மற்றும் GIT

ஆசிரியர்: Maduka de Silva (பெண்‍) - BSc. Engineering and Technology (Computer Science). Over 7 years experience. இடங்கள் Borella, நுகேகொடை, கொட்டாவை, Malambe

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / கம்ப்யூட்டிங் வகுப்புக்களை

Niroshani Gunarathne (பெண்) - BCS - UK , PGD in Software Engineering (NSBM) , PGD in Information Systems Management (UOC).
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 04, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்ப

Edexcel, Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம் | கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | தரம் 6 to 11 சா/த மற்றும் 12-13 உ/த

H Prasad (ஆண்) - Masters Degree In Colombo University, Senior Engineer, Experienced Teacher.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கல்கிசை, களுபோவில, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, கொஹுவல, தலவத்துகொட, தேஹிவல

Edexcel, Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம் | கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | தரம் 6 to 11 சா/த மற்றும் 12-13 உ/த
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை கொழும்பு - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் OL / GIT

Mrs. Dharmawickrama (பெண்) - Graduate in Information Technology [University of Colombo], Over 15 years experience in teaching ICT.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 07, கொழும்பு 08, கொஸ்வத

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை கொழும்பு - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் OL / GIT
உ/த மற்றும் சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - Home Visits

Isuru Kariyawasam (ஆண்) - Over 5 years experience as an ICT teacher.
இடங்கள்: அம்புல்தேனிய, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, பிட கோட்டே, மடிவெல, மஹரகம, மிரிஹான