உயிரியல் லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2

Dr. Thusitha Gajanayake (ஆண்) - BSc, MSc (Fribourg), PhD (Bern), Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை, மஹரகம, ராஜகிரிய

உயிரியல் லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை உள்ளூர் பாடத்திட்டம்; Edexcel பாடத்திட்டம்

Asha Shyamalee (பெண்) - Worked as a teaching assistant at university in relevant subjects.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ரனாள

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்