ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
சிங்கள மாணவர்களுக்கான தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள்

Malitan (ஆண்) - Over 15 years Teaching Experience.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, ஹொரன, ஹோமாகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்