சிங்கள மாணவர்களுக்கான தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள்

Malitan (ஆண்) - Over 15 years Teaching Experience.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, ஹொரன, ஹோமாகம