சங்கீதம் வகுப்புக்களை (ஓரியண்டல்)

Chavindu Randima (ஆண்) - Sangeet Visharad (1st Division, Bhathkande Music Institute Lucknow), Studying for Sangeet Nipun.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொஹுவல, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, ஹொரன

சங்கீதம் வகுப்புக்களை (ஓரியண்டல்)
வயலின், மான்டலின் மற்றும் Key board வகுப்புக்களை

Natasha (பெண்) - Undergraduate of the university of the visual and performing arts Colombo. Passed the Bhathkade Visharada exam.
இடங்கள்: நுகேகொடை

கிழக்கு இசை மற்றும் இந்தி

Dilumi Sachithrani (பெண்) - Sangit and vadya visharad, B.P.A. (mus) special digree
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, பொல்கசொவிட்ட

கிழக்கு இசை மற்றும் இந்தி
Gurukul Music Academy - பிலியந்தலை

Gurukul Music Academy is a place to learn Indian Classical Music according to Guru - Shishya Parampara.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

Gurukul Music Academy - பிலியந்தலை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்