தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to சா/த உ/த ஐந்து

Sanduni Gamage (பெண்) - BSc in Software Engineering, MSC in Information Security, HND in Computer Science.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பிலியந்தலை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to சா/த உ/த ஐந்து
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer, Software Engineer, 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு

ICT Classes - Java, C++, C, PHP, Computer Networking, O/L ICT and A/L GIT

Prasad Tharanga (ஆண்) - B.Sc, SCJP, CCNA, MCTS.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, மஹரகம, ராஜகிரிய

BIT for 21000/=

நிறுவனம்: Wide Awake Solutions [Pvt] Ltd.
இடங்கள் பெப்பிலியான, கொஹுவல, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம, பொரலஸ்கமுவ, ,கொழும்பு, மொரட்டுவ, Kottawa