பிரஞ்சு பயிற்சி : Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த

Miss. S Jayarathna (பெண்) - BA (Kelaniya)(French), Diploma Holder in Alliance Francaise.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மஹரகம, ராஜகிரிய

பிரஞ்சு பயிற்சி : Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த
பிரஞ்சு - சா/த, உ/த - London / Edexcel / Local - Best result guaranteed

ஆசிரியர்: G.Gunawardena (பெண்‍) - BBM degree holder in Bangalore University in India, Higher diploma in French language (Allience Francaise, ,கொழும்பு).