வர்த்தகக் கல்வி உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Duminda Perera (ஆண்) - CIMA full qualified accountant ACMA (UK), CGMA and Member of CIM (UK), ACIM, Over 3 years experience on lecturing business subjects.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை

கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Charitha Maduranga (ஆண்) - BSc. Management(Special) Hons. USJ, PG Dip. In Business and Finance, ACIPM, ACPM.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை