art வகுப்புக்களை - ஆராம்பப் to சா/த

Vimukthi Wanigasooriya (ஆண்) - A graduated student of University of moratuwa.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

art வகுப்புக்களை - ஆராம்பப், சா/த உ/த பல்கலைக்கழக

B A Wasantha Premakumara (ஆண்) - Graduated from the University of Visual and Performing Arts as a Bachelor of Fine Arts [Specials] in 2009.
இடங்கள்: அம்புல்தேனிய, உள் கோட்டை, கொட்டாவை, நுகேகொடை

art வகுப்புக்களை - ஆராம்பப், சா/த உ/த பல்கலைக்கழக