விஞ்ஞானம் பயிற்சி - தரம் 1 to சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Dilki Rathnayake (பெண்) - Undergraduate of Faculty of Science [University of Ruhuna].
இடங்கள்: கொட்டாவை

3, 4, 5 අමතර පන්තිasdfasdf

Shamila Perera (பெண்) - Primary trained, Graduate teacher attached to a government school.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தலவத்துகொட, மஹரகம, மாலபே

சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Surani Amasha (பெண்) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மீகொடை, ஹோமாகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்