பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Mithma (பெண்) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
இடங்கள்: கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம, விஜேராம

கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sandaru Bandara (பெண்) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய,

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆராம்பப் மாணவர்கள்

Shanika Thinu (பெண்) - Worked at an international nursery school.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொடகம, கொட்டாவை, பாதுக்கை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹொரன, ஹோமாகம

ஆங்கிலம், இலக்கியம் மற்றும் பிரஞ்சு தரம் 3 to AL

K. K .Isuru Avinda (ஆண்) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மாலபே, ராஜகிரி

பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை அனைத்து தரம் ஐந்து

Lakmali Samanthika (பெண்) - Diploma [Alliance français de colombo], Certificate course for English teachers [UOC], Worked at leading international schools.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொட்டாவை, தலவத்துகொட

First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொழும்பு 08, நாவல, நுகேகொட

First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் மொழி / கணிதம் / செயற்பாடுகள் (ஆங்கிலம் மொழிமூலம்)

Sanjeevani Perera (பெண்) - National diploma in teaching English, 15 years at Sujatha Vidyalaya Nugegoda
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம

சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Surani Amasha (பெண்) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மீகொடை, ஹோமாகம

Home visit ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

K Nugaliyadda (ஆண்) - Diploma in English.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, பாதுக்கை, மஹரகம, மாலபே, மீகொடை, ஹோமாகம

ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - கொட்டாவை

Thusitha senevirathna (பெண்) - Diploma in Education (English) [Pasdunrata College of Education], Over 20 years experience.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய

ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - கொட்டாவை
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், கணிதம், சிங்களத்தில்

Fallan Nicholas (பெண்) - A specialized and experienced international school teacher.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம

ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், Elocution வகுப்புக்கள்

நிறுவனம்: School of English - மட்டேகொட - We teach English Language and English Literature to students ranging from Grade 1 to Professional Level.

ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், Elocution வகுப்புக்கள்
Teacher for English

ஆசிரியர்: Samitha Hettige (பெண்‍) - Over 13 years experience in leading international schools. Visits: கொட்டாவை , ருக்மல்கம - Sri Lanka

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்