இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

Asanga De Alwis (ஆண்) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Master in chemistry at Norwegian University of science and technology, Norway [Reading]

இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்
இரசாயனவியல் - Cambridge, Edexcel, IB மற்றும் உள்ளூர்

N Perera (பெண்) - BSc (Hons), PGDE, MSc in Chemistry, Teacher of a leading International School, 10+ years experience.
இடங்கள்: கொழும்பு, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

இரசாயனவியல் - Cambridge, Edexcel, IB மற்றும் உள்ளூர்
விஞ்ஞானம் 6-11 (உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச) - Zoom ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Indra Jayasekara (ஆண்) - A graduated teacher with a teaching experience of 30 years.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, மஹரகம, ராஜகிரிய, ஹோமாகம

ஒன்லைன் உயிரியல் | மனித உயிரியல் உயிரியல் | Cambridge மற்றும் Edexcel

Mr. Amal (ஆண்) - School teacher at a reputed international school.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஒன்லைன் உயிரியல் | மனித உயிரியல் உயிரியல் | Cambridge மற்றும் Edexcel
Edexcel மற்றும் Cambridge - இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் உயிரியல் (கணிதம் தரம் 6 - சா/த)

Chanaka Bandara Ekanayake (ஆண்) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel மற்றும் Cambridge - இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் உயிரியல் (கணிதம் தரம் 6 - சா/த)
இரசாயனவியல் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Kasun Thisara (ஆண்) - Chemistry Special undergraduate [University of Colombo].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொழும்பு, நுகேகொடை, மாலபே, ஹோமாகம

இரசாயனவியல் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்
அனைவருக்கும் ஆங்கிலம் - ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம் - தரம் 2 to 11

Lakshani Samarakoon (பெண்) - BA in English[UG], ANDE [Advanced National Diploma in English], Experienced International School Teacher [5+ years].
இடங்கள்: கொடகம, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை
இரசாயனவியல் பயிற்சி - உள்ளூர் உ/த லண்டன் AS/A2/IGCSE Cambridge மற்றும் Edexcel

Chamara Weerarathna (ஆண்) - BSc Natural Sciences, MSc Industrial Chemistry
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

இரசாயனவியல் பயிற்சி - உள்ளூர் உ/த லண்டன் AS/A2/IGCSE Cambridge மற்றும் Edexcel