உளவியல் மற்றும் சமூகவியல் வகுப்புக்களை - Edexcel, Cambridge

Joseph Ranjith Kumar (ஆண்) - BSc (Hons) Business and Psychology, MA (Hons) Counselling Psychology, 19 Years of teaching experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 3/4/6, தேஹிவல, ராஜகிரிய

உளவியல் tuition for edexcel / Cambridge AS and A2

Chandima (பெண்) - MSc reading at Coventry university,UK and have experience in field of psychology for 3 years.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

உளவியல் tuition for edexcel / Cambridge AS and A2